Szkoły Forum

  Polskie Szkoły Forum

Polskie Szkoły Forum są agendami działalności Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum, którego Akta Założycielskie i Statut zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeñ, Grupa 1, Sekcja 1, Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Hiszpanii w dniu 15.11.1994 r.  (z pózniejszymi zmiaanami) pod Nº 136567.

Kształcenie organizuje i koordynuje Stowarzyszenie Forum poprzez swego Pełnomocnika ds. Edukacji, oraz Dyrektów Szkół.

Szkoły Forum realizują skrócony porgram edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, mający na celu podtrzymywanie i umacnianie więzi młodych Polaków z językiem, historią, tradycjami i kulturą Polski. Lekcje odbywają sie w soboty, w j. polskim.

Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 16. Prowadzimy równiez lekcje języka  polskiego dla dorosłych – poziom podstawowy i zaawansowany.

Regulamin Szkoły określa najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem placówki

Program nauczania Historii:

Prezentowany program przeznaczony jest dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV–VI i gimnazjum). Stanowi propozycję realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r, zmieniajàcym rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2003 r., nr 210, poz. 2041). Program nauczania historii i wiedzy o społeczeñstwie przewiduje trzyletni tok nauczania przy siatce godzin rozbitej na jedną godzinę tygodniowo w klasie czwartej i w klasie piątej oraz dwie godziny w klasie szóstej, 1,2,3 gimnazjum. W ramach tych godzin przewidziana jest realizacja poszczególnych ścieżek edukacyjnych dotyczących tylko i wyłącznie tematów z historii Polski

Program nauczania jezyka polskiego:

Program został tak wykorzystany przez nauczycieli, aby jego realizacja dała uczniom solidne podstawy wiedzy z języka polskiego. Treści nauczania zaproponowane przez nauczycieli mają na celu: kształcenie kulturowo-literacke, ortografię, interpunkcję, naukę o języku oraz lekturę. Zostały też uwzględnione treści nauczania w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Nowa podstawa programowa:

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 

Najważniejszym celem jaki sobie wyznaczamy z roku na rok naszej pracy dydaktycznej jest to, aby dzieci pochodzenia polskiego potrafiły mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz znały kulturę i tradycje swoich rodziców.

 Polskie Szkoły Forum:

Polska Szkoła Forum w Madrycie  im. Marii Sklodowskiej Curie

logo_szkoly_madryt (pl)

C/ Celanova, 2
28029 Madryt, Hiszpania

 Dyrektor:          Ewelina Idziak tel. +34 651 587 265
V-ce Dyrektor:  Marta Ozga,  tel. +34 682 367 412
szk.madryt@asociacion-forum.org

Polska Szkoła Forum w Móstoles  im. Marii Konopnickiej

logo_szkoly_mostoles (pl)

C/Berlín 2
28938 Móstoles,  Hiszpania

Dyrektor:                Beata Grzech tel. +34 696 532 058

beakatarina@outlook.com

Wice Dyrektor:      Barbara Koralewicz
szk.mostoles@asociacion-forum.org

Polska Szkoła Forum w Madrycie  im. Marii Sklodowskiej Curie  i Polska Szkoła Forum w Móstoles  im. Marii Konopnickiej

uczestniczą w projekcie Szkoła.PL – Wsparcie dla społecznych szkół polonijnych (www.edudemo.org.pl).

“ DZAłALNOŚĆ  SZKÓŁ  JEST  WSPIERANA PRZEZ  FUNDACJĘ  EDUKACJA  DLA  DEMOKRACJI  W  RAMACH  PROJEKTU  SZKOŁA.PL, WSPÓŁFINANSOWANEGO  W RAMACH SPRAWOWANIA OPIEKI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

                                                                                               

Partnerzy: